رديف نام شماره مجوز نام و نام خانوادگی مسئول شهرستان محدوده فعاليت استان صادركننده مجوز اطلاعات بيشتر
1 دفتر 1 5-31-0054301-00001 علي صادقيان يزد يزد
2 دفتر 4 5-31-0054601-00004 مجيد زرگرباشي يزد يزد
3 دفتر 5 5-31-0054301-00005 محمدمهدي اسدي يزد يزد
4 دفتر 6 5-31-0025431-00006 محمد امجد يزد يزد
5 دفتر 8 5-31-0054301-00008 سيد محمد وزيري بزرگ يزد يزد
6 دفتر 9 5-31-0005431-00009 علي محمد بخشش يزد يزد
7 دفتر 10 5-31-0054301-00010 مجيد جلالي زاده يزد يزد
8 دفتر 11 5-31-7005431-00011 محمد يارمند يزد يزد
9 دفتر 12 5-31-0605431-00012 عباسعلي محب الخامس يزد يزد
10 دفتر 17 5-31-0605431-00017 حسين مدعي يزد يزد
11 دفتر 19 5-31-0605431-00019 محمد زينل پور يزدي يزد يزد
12 دفتر 20 5-31-0654301-00020 مهدي يزديان يزد يزد
13 دفتر 22 5-31-0605431-00022 حسين غفوري يزد يزد
14 دفتر 23 5-31-0654301-00023 الهام دهقان يزد يزد
15 دفتر 25 5-31-0005030-00025 محمد حسين گل بخش منشادي يزد يزد
16 دفتر 26 5-31-0605431-00026 محبوبه نواب زاده شهربابكي يزد يزد
17 دفتر 31 5-31-0605431-00031 سيد عباس مشكاتي يزد يزد
18 دفتر 32 5-31-0605431-00032 مسعود شرافت يزد يزد
19 دفتر 34 5-31-0005431-00034 احمد باقري پور يزد يزد
20 دفتر 35 5-31-0654301-00035 مجيد پوراحمدي يزد يزد