رديف نام شماره مجوز نام و نام خانوادگی مسئول شهرستان محدوده فعاليت استان صادركننده مجوز اطلاعات بيشتر
1 دفتر 233 5-31-0005031-00233 مريم چاوش پور يزد يزد
2 دفتر 1 5-31-0054301-00001 علي صادقيان يزد يزد
3 دفتر 4 5-31-0054601-00004 مجيد زرگرباشي يزد يزد
4 دفتر 5 5-31-0054301-00005 محمدمهدي اسدي يزد يزد
5 دفتر 6 5-31-0054321-00006 محمد امجد يزد يزد
6 دفتر 8 5-31-0054301-00008 سيدمحمد وزيري بزرگ يزد يزد
7 دفتر 12 5-31-0054301-00012 محمدرضا شاه حسيني يزد يزد
8 دفتر 15 5-31-0000301-00015 علي اكبر دهقان پورحسين آبادي يزد يزد
9 دفتر 16 5-31-0005430-00016 فهيمه خوش دل يزد يزد
10 دفتر 17 5-31-0054300-00017 حسين مدعي يزد يزد
11 دفتر 18 5-31-0054301-00018 سيدمسعود وزيريان يزد يزد
12 دفتر 19 5-31-0605431-00019 محمد زينل پوريزدي يزد يزد
13 دفتر 20 5-31-0654301-00020 مهدي يزديان يزد يزد
14 دفتر 21 5-31-0005431-00021 عباسعلي فريماني يزد يزد
15 دفتر 24 5-31-0005430-00024 ناصر شفيعي باقي آبادي يزد يزد
16 دفتر 25 5-31-0054301-00025 محمدحسين گل بخش منشادي يزد يزد
17 دفتر 26 5-31-0654301-00026 محبوبه نواب زاده شهربابكي يزد يزد
18 دفتر 27 5-31-0054301-00027 حسن معين الديني يزد يزد
19 دفتر 28 5-31-0004001-00028 ابوالفضل آريازاد يزد يزد
20 دفتر 31 5-31-0054301-00031 سيدعباس مشكاتي يزد يزد