رديف نام شماره مجوز نام و نام خانوادگی مسئول شهرستان محدوده فعاليت استان صادركننده مجوز اطلاعات بيشتر
21 دفتر 32 5-31-0605431-00032 مسعود شرافت يزد يزد
22 دفتر 34 5-31-0005431-00034 احمد باقري پور يزد يزد
23 دفتر 35 5-31-0654301-00035 مجيد پوراحمدي يزد يزد
24 دفتر 36 5-31-0050301-00036 سمانه عطائي يزد يزد يزد
25 دفتر 38 5-31-0605431-00038 زهرا بهپور يزد يزد
26 دفتر 39 5-31-0054301-00039 حميدرضا مهرنژاد يزد يزد
27 دفتر 40 5-31-0054321-00040 سيدمحمدرضا فهيمي بافقي يزد يزد
28 دفتر 42 5-31-0000000-00042 مهديةالسادات مكي منشادي يزد يزد
29 دفتر 43 5-31-0000000-00043 مجتبي محمدي پوردرب قلعه يزد يزد
30 دفتر 46 5-31-0050321-00046 مجيد صفي نيايزدي يزد يزد
31 دفتر 48 5-31-0054301-00048 اميررضا محمودي هاشمي يزد يزد
32 دفتر 49 5-31-0050321-00049 وحيد بناءپور يزد يزد
33 دفتر 50 5-31-0654301-00050 حسن منصوري جعفري يزد يزد
34 دفتر 51 5-31-0054300-00051 علي محمد عابديني يزد يزد
35 دفتر 52 5-31-0654321-00052 محمدمهدي فخرالدين تفتي يزد يزد
36 دفتر 54 5-31-0054301-00054 ابوالقاسم علي حيدري بيوكي يزد يزد
37 دفتر 55 5-31-0005431-00055 سيداحمدرضا كلانتري يزد يزد
38 دفتر 56 5-31-0005431-00056 منصوره طالبي همت آبادي يزد يزد
39 دفتر 58 5-31-0654301-00058 محمدمهدي زارعيان يزد يزد
40 دفتر 60 5-31-0054601-00060 آرش خوش آمدي يزد يزد