رديف نام شماره مجوز نام و نام خانوادگی مسئول شهرستان محدوده فعاليت استان صادركننده مجوز اطلاعات بيشتر
41 دفتر 62 5-31-0054321-00062 مينا باغستاني يزد يزد
42 دفتر 65 5-31-0054301-00065 وحيده رفيع فر يزد يزد
43 دفتر 68 5-31-0005431-00068 مازيار دهقان مروست يزد يزد
44 دفتر 69 5-31-0005430-00069 منصوره هادي دهج يزد يزد
45 دفتر 71 5-31-0000301-00071 سيدمحمد جليلي يزد يزد
46 دفتر 72 5-31-0054301-00072 مسعود سرزنده يزد يزد
47 دفتر 73 5-31-0054321-00073 حسين حاجي ابوترابي يزد يزد
48 دفتر 74 5-31-7005431-00074 مصطفي ميرحسيني يزد يزد
49 دفتر 77 5-31-0005430-00077 زهرا محب الخامس يزد يزد
50 دفتر 80 5-31-0054321-00080 مريم السادات موسوي يزدي يزد يزد
51 دفتر 81 5-31-0000301-00081 محمدعلي صادقيان يزد يزد
52 دفتر 82 5-31-0054321-00082 ابراهيم نوري يزد يزد
53 دفتر 83 5-31-0605431-00083 عزيزاله فرهادزاده يزد يزد
54 دفتر 84 5-31-0654301-00084 رباب پرهيزكار يزد يزد
55 دفتر 88 5-31-0054301-00088 سيدمحسن رضوانفر يزد يزد
56 دفتر 93 5-31-0654301-00093 هادي قاصدي يزد يزد
57 دفتر 95 5-31-0054001-00095 ميرسجاد خوبرفتارشالكوهي يزد يزد
58 دفتر 98 5-31-0650300-00098 احمدعلي فلاح يزد يزد
59 دفتر 100 5-31-0005430-00100 حميد دهقاني اشكذري يزد يزد
60 دفتر 101 5-31-0054001-00101 حميدرضا جعفرپور يزد يزد