رديف نام شماره مجوز نام و نام خانوادگی مسئول شهرستان محدوده فعاليت استان صادركننده مجوز اطلاعات بيشتر
61 دفتر 103 5-31-0654301-00103 مظفرالدين اميرجليلي يزد يزد
62 دفتر 105 5-31-0054301-00105 محمدرضا حسين زاده يزد يزد
63 دفتر 108 5-31-0054301-00108 ميترا زرعي يزد يزد
64 دفتر 110 5-31-0000030-00110 محمدرسول جعفري ندوشن يزد يزد
65 دفتر 111 5-31-0054301-00111 محمدرضا سرباغي يزدي يزد يزد
66 دفتر 113 5-31-0654301-00113 سعيد پيروزبخت يزد يزد
67 دفتر 115 5-31-0654301-00115 معصومه نوري يزد يزد
68 دفتر 118 5-31-0054301-00118 ابوالقاسم دستجردي يزد يزد
69 دفتر 119 5-31-7054301-00119 اميرمحمد صادقيان يزد يزد
70 دفتر 120 5-31-0654301-00120 زهره شيخ جعفري يزد يزد
71 دفتر 121 5-31-0054301-00121 شهرام تقي زاده مهنه يزد يزد
72 دفتر 122 5-31-0054321-00122 پدرام پسران يزد يزد
73 دفتر 126 5-31-0654301-00126 سيدضياء راسخي نيا يزد يزد
74 دفتر 127 5-31-0654301-00127 اميد اخوان كفاش يزد يزد
75 دفتر 128 5-31-0654301-00128 محمدعلي رحيمي يزد يزد
76 دفتر 129 5-31-0654301-00129 نسيم رحيمي ميبدي يزد يزد
77 دفتر 130 5-31-0054301-00130 سيدعلي سعيدنامه يزد يزد
78 دفتر 132 5-31-0005431-00132 علي شاعرزاده يزد يزد
79 دفتر 133 5-31-0000030-00133 سعيد افشاري يزد يزد
80 دفتر 134 5-31-0054301-00134 محمدمهدي آرمان يزد يزد