رديف نام شماره مجوز نام و نام خانوادگی مسئول شهرستان محدوده فعاليت استان صادركننده مجوز اطلاعات بيشتر
81 دفتر 135 5-31-0054301-00135 محسن كاظمي يزد يزد
82 دفتر 136 5-31-0605431-00136 سيدرضا لاله زاري يزد يزد
83 دفتر 138 5-31-0605431-00138 مريم رفيعي جوزم يزد يزد
84 دفتر 139 5-31-0054321-00139 حسينعلي سعدانيه يزد يزد
85 دفتر 141 5-31-0654301-00141 فاطمه قرشي يزد يزد
86 دفتر 142 5-31-0005431-00142 سميه الوان سازيزدي يزد يزد
87 دفتر 143 5-31-0004301-00143 سيدابوالقاسم مختاري يزد يزد
88 دفتر 147 5-31-0050301-00147 محمدحسن نقدي زارچ يزد يزد
89 دفتر 149 5-31-0000431-00149 مجيد احتياط يزد يزد
90 دفتر 153 5-31-0054301-00153 رضا دهقان بغدادآبادي يزد يزد
91 دفتر 160 5-31-0054301-00160 سميرا اسداله پوريزدي يزد يزد
92 دفتر 161 5-31-0000001-00161 اميد فتاحي ابرقوه يزد يزد
93 دفتر 163 5-31-0654301-00163 ندا مزيدي يزد يزد
94 دفتر 166 5-31-0050301-00166 اميررضا صادقيان يزد يزد
95 دفتر 167 5-31-0654301-00167 هادي فتوحي بافقي يزد يزد
96 دفتر 170 5-31-0054301-00170 فرناز اخوان تفتي يزد يزد
97 دفتر 171 5-31-0054001-00171 مريم كرباسيان يزد يزد
98 دفتر 173 5-31-0054301-00173 مجيد خواجه شريفي يزد يزد
99 دفتر 174 5-31-0054301-00174 سيدمجتبي نظميه يزد يزد
100 دفتر 175 5-31-0054301-00175 محمدحسين صباغي يزد يزد