رديف نام شماره مجوز نام و نام خانوادگی مسئول شهرستان محدوده فعاليت استان صادركننده مجوز اطلاعات بيشتر
101 دفتر 178 5-31-0050301-00178 محمدحسن حاجي ميبدي يزد يزد
102 دفتر 179 5-31-0054301-00179 سيدايمان هاتف يزد يزد
103 دفتر 180 5-31-0000031-00180 زهرا شريفي مهرجرد يزد يزد
104 دفتر 181 5-31-0654301-00181 اميرحسين صالحي يزد يزد
105 دفتر 182 5-31-0054301-00182 مهدي كريمان يزد يزد
106 دفتر 184 5-31-0654301-00184 آرزو اخوان كفاش يزد يزد
107 دفتر 185 5-31-0005431-00185 سميه عطائي يزد يزد يزد
108 دفتر 186 5-31-0000300-00186 مجيد فلاح يخداني يزد ميبد
109 دفتر 187 5-31-0054301-00187 منصوره كريمي يزد يزد
110 دفتر 189 5-31-0005431-00189 محمدحسن جليلي بهابادي يزد يزد
111 دفتر 190 5-31-0054301-00190 سجاد معصومي يزد يزد
112 دفتر 192 5-31-0000301-00192 سميه السادات حقيقي يزد ميبد
113 دفتر 194 5-31-0054301-00194 محمد افخمي اردكاني يزد يزد
114 دفتر 195 5-31-0050001-00195 حميدرضا كريمي يزد يزد
115 دفتر 196 5-31-0000301-00196 سعيد زارع مهرجردي يزد يزد
116 دفتر 197 5-31-0050301-00197 سيدكمال ميرحسيني ده آبادي يزد يزد
117 دفتر 198 5-31-0054301-00198 سميه ميرجليلي يزد يزد
118 دفتر 199 5-31-0000001-00199 مرضيه پورقاسمي يزد يزد
119 دفتر 201 5-31-0054301-00201 آرزو اميدي يزد يزد
120 دفتر 202 5-31-0054301-00202 مرتضي حدادزاده بهابادي يزد يزد