رديف نام شماره مجوز نام و نام خانوادگی مسئول شهرستان محدوده فعاليت استان صادركننده مجوز اطلاعات بيشتر
121 دفتر 203 5-31-0654301-00203 محمدرضا فلاح يخداني يزد يزد
122 دفتر 204 5-31-0054301-00204 مرضيه آسال يزد يزد
123 دفتر 205 5-31-0054301-00205 وجيهه جعفري ندوشن يزد يزد
124 دفتر 206 5-31-0054301-00206 بدرالسادات حسيني بيوكي يزد يزد
125 دفتر 208 5-31-0054301-00208 علي وثوقي يزد يزد
126 دفتر 209 5-31-0054321-00209 محمدجواد غني زاده يزد يزد
127 دفتر 210 5-31-0054301-00210 فاطمه دشتي رحمت آبادي يزد يزد
128 دفتر 211 5-31-0054301-00211 اعظم زارع زاده يزد يزد
129 دفتر 213 5-31-0054301-00213 مجتبي جعفري نعيمي يزد يزد
130 دفتر 214 5-31-0054301-00214 مهدي اعلم يزد يزد
131 دفتر 215 5-31-7050301-00215 زكيه سليمي دربرزي يزد يزد
132 دفتر 216 5-31-0000301-00216 شيما يزدان پناه يزد يزد
133 دفتر 217 5-31-0654301-00217 كريم نقدي يزد يزد
134 دفتر 218 5-31-0054301-00218 فريبا گنجي يزد يزد
135 دفتر 219 5-31-0050300-00219 فاطمه دهقاني اشكذري يزد يزد
136 دفتر 220 5-31-0054301-00220 صفيه السادات شيخعليشاهي يزد يزد
137 دفتر 221 5-31-0004001-00221 معصومه روستائي صدرآبادي يزد يزد
138 دفتر 222 5-31-0050301-00222 ناصر دهقاني تفتي يزد يزد
139 دفتر 223 5-31-0000300-00223 ناصر شاهان يزد يزد
140 دفتر 224 5-31-0000301-00224 عباس صالحي ابرقوئي يزد يزد