رديف نام شماره مجوز نام و نام خانوادگی مسئول شهرستان محدوده فعاليت استان صادركننده مجوز اطلاعات بيشتر
141 دفتر 224 5-31-0000301-00224 عباس صالحي ابرقوئي يزد يزد
142 دفتر 225 5-31-0000300-00225 محمدعلي اسمعيلي تفتي يزد يزد
143 دفتر 226 5-31-0050001-00226 اميرحسين باقريان تفتي يزد يزد
144 دفتر 227 5-31-0000301-00227 فاطمه عيوقي تفتي يزد يزد
145 دفتر 228 5-31-0054300-00228 سيدرضا محسني الحسيني يزد يزد
146 دفتر 229 5-31-0054301-00229 سميراالسادات طباطبائي يزد يزد
147 دفتر 230 5-31-0054301-00230 فرشته بهارستان تفتي يزد يزد
148 دفتر 231 5-31-0050300-00231 فرشيد ظهرابيان يزد يزد
149 دفتر 232 5-31-0054301-00232 زهرا رجائي يزد يزد
150 سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد 0-00-0000000-00000 سيده فاطمه باغي ابوالمعالي يزد يزد
151 شركت بناي ماندگار هورشيد 2-31-0654321-00002 محدثه زابلي يزد يزد
152 مهندسان مشاور ايوان عمارت 4-23-0000031-00020 هادي اكبرپور يزد يزد
153 شركت آرمان طرح آسمانه 4-31-0654321-00002 مهدي ناطق يزد يزد