رديف رشته پایه طراحی نام دفتر اطلاعات بيشتر
1 برق 1 دفتر 115
2 برق 1 دفتر 124
3 برق 1 دفتر 128
4 برق 1 دفتر 135
5 برق 1 دفتر 148
6 برق 1 دفتر 157
7 برق 1 دفتر 163
8 برق 1 دفتر 17
9 برق 1 دفتر 190
10 برق 1 دفتر 193
11 برق 1 دفتر 200
12 برق 1 دفتر 204
13 برق 1 دفتر 26
14 برق 1 دفتر 27
15 برق 1 دفتر 35
16 برق 1 دفتر 52
17 برق 1 دفتر 64
18 برق 1 دفتر 82
19 برق 1 دفتر 84
20 برق 2 دفتر 128