رديف رشته پایه طراحی نام دفتر اطلاعات بيشتر
1 برق 1 دفتر 115
2 برق 1 دفتر 124
3 برق 1 دفتر 128
4 برق 1 دفتر 135
5 برق 1 دفتر 148
6 برق 1 دفتر 163
7 برق 1 دفتر 17
8 برق 1 دفتر 190
9 برق 1 دفتر 193
10 برق 1 دفتر 200
11 برق 1 دفتر 204
12 برق 1 دفتر 26
13 برق 1 دفتر 27
14 برق 1 دفتر 35
15 برق 1 دفتر 52
16 برق 1 دفتر 64
17 برق 1 دفتر 82
18 برق 1 دفتر 84
19 برق 2 دفتر 128
20 برق 2 دفتر 148