رديف رشته پایه طراحی نام دفتر اطلاعات بيشتر
241 مكانيك 2 دفتر 84
242 مكانيك 2 دفتر 92
243 مكانيك 3 دفتر 134
244 مكانيك 3 دفتر 148
245 مكانيك 3 دفتر 155
246 مكانيك 3 دفتر 163
247 مكانيك 3 دفتر 178
248 مكانيك 3 دفتر 192
249 مكانيك 3 دفتر 193
250 مكانيك 3 دفتر 195
251 مكانيك 3 دفتر 197
252 مكانيك 3 دفتر 199
253 مكانيك 3 دفتر 211
254 مكانيك 3 دفتر 219
255 مكانيك 3 دفتر 52
256 مكانيك 3 دفتر 59
257 مكانيك 3 دفتر 64
258 مكانيك 3 دفتر 72
259 مكانيك ارشد دفتر 122
260 مكانيك ارشد دفتر 128