رديف رشته پایه طراحی نام دفتر اطلاعات بيشتر
261 مكانيك ارشد دفتر 148
262 مكانيك ارشد دفتر 193