رديف رشته پایه طراحی نام دفتر اطلاعات بيشتر
21 برق 2 دفتر 163
22 برق 2 دفتر 187
23 برق 2 دفتر 190
24 برق 2 دفتر 192
25 برق 2 دفتر 193
26 برق 2 دفتر 209
27 برق 2 دفتر 230
28 برق 2 دفتر 37
29 برق 2 دفتر 44
30 برق 2 دفتر 48
31 برق 2 دفتر 52
32 برق 2 دفتر 58
33 برق 2 دفتر 58
34 برق 2 دفتر 64
35 برق 2 دفتر 82
36 برق 2 دفتر 84
37 برق 3 دفتر 134
38 برق 3 دفتر 148
39 برق 3 دفتر 192
40 برق 3 دفتر 193