رديف رشته پایه طراحی نام دفتر اطلاعات بيشتر
21 برق 2 دفتر 148
22 برق 2 دفتر 163
23 برق 2 دفتر 187
24 برق 2 دفتر 190
25 برق 2 دفتر 192
26 برق 2 دفتر 193
27 برق 2 دفتر 209
28 برق 2 دفتر 230
29 برق 2 دفتر 37
30 برق 2 دفتر 44
31 برق 2 دفتر 48
32 برق 2 دفتر 52
33 برق 2 دفتر 58
34 برق 2 دفتر 58
35 برق 2 دفتر 64
36 برق 2 دفتر 82
37 برق 2 دفتر 84
38 برق 3 دفتر 134
39 برق 3 دفتر 148
40 برق 3 دفتر 192