رديف رشته پایه طراحی نام دفتر اطلاعات بيشتر
21 برق 2 دفتر 148
22 برق 2 دفتر 163
23 برق 2 دفتر 187
24 برق 2 دفتر 190
25 برق 2 دفتر 192
26 برق 2 دفتر 193
27 برق 2 دفتر 209
28 برق 2 دفتر 37
29 برق 2 دفتر 44
30 برق 2 دفتر 52
31 برق 2 دفتر 58
32 برق 2 دفتر 58
33 برق 2 دفتر 64
34 برق 2 دفتر 82
35 برق 2 دفتر 84
36 برق 3 دفتر 134
37 برق 3 دفتر 148
38 برق 3 دفتر 192
39 برق 3 دفتر 193
40 برق 3 دفتر 27