رديف رشته پایه طراحی نام دفتر اطلاعات بيشتر
41 برق 3 دفتر 52
42 برق 3 دفتر 64
43 برق 3 دفتر 82
44 برق ارشد دفتر 12
45 برق ارشد دفتر 122
46 برق ارشد دفتر 128
47 برق ارشد دفتر 148
48 برق ارشد دفتر 193
49 برق ارشد دفتر 80
50 برق ارشد سازياران بافت شهر يزد
51 شهرسازي 1 دفتر 128
52 شهرسازي 1 دفتر 135
53 شهرسازي 1 دفتر 148
54 شهرسازي 1 دفتر 17
55 شهرسازي 1 دفتر 190
56 شهرسازي 1 دفتر 193
57 شهرسازي 1 دفتر 204
58 شهرسازي 1 دفتر 52
59 شهرسازي 1 دفتر 64
60 شهرسازي 1 دفتر 82