رديف رشته پایه طراحی نام دفتر اطلاعات بيشتر
41 برق 3 دفتر 193
42 برق 3 دفتر 218
43 برق 3 دفتر 227
44 برق 3 دفتر 230
45 برق 3 دفتر 27
46 برق 3 دفتر 52
47 برق 3 دفتر 64
48 برق 3 دفتر 82
49 برق ارشد دفتر 12
50 برق ارشد دفتر 122
51 برق ارشد دفتر 128
52 برق ارشد دفتر 148
53 برق ارشد دفتر 193
54 برق ارشد دفتر 80
55 برق ارشد سازياران بافت شهر يزد
56 شهرسازي 1 دفتر 128
57 شهرسازي 1 دفتر 135
58 شهرسازي 1 دفتر 148
59 شهرسازي 1 دفتر 17
60 شهرسازي 1 دفتر 190