رديف رشته پایه طراحی نام دفتر اطلاعات بيشتر
61 شهرسازي 1 دفتر 193
62 شهرسازي 1 دفتر 204
63 شهرسازي 1 دفتر 52
64 شهرسازي 1 دفتر 64
65 شهرسازي 1 دفتر 82
66 شهرسازي 2 دفتر 128
67 شهرسازي 2 دفتر 148
68 شهرسازي 2 دفتر 193
69 شهرسازي 2 دفتر 37
70 شهرسازي 2 دفتر 52
71 شهرسازي 2 دفتر 58
72 شهرسازي 2 دفتر 64
73 شهرسازي 2 دفتر 82
74 شهرسازي 3 دفتر 129
75 شهرسازي 3 دفتر 148
76 شهرسازي 3 دفتر 163
77 شهرسازي 3 دفتر 174
78 شهرسازي 3 دفتر 181
79 شهرسازي 3 دفتر 200
80 شهرسازي 3 دفتر 227