رديف رشته پایه طراحی نام دفتر اطلاعات بيشتر
61 شهرسازي 2 دفتر 128
62 شهرسازي 2 دفتر 148
63 شهرسازي 2 دفتر 193
64 شهرسازي 2 دفتر 37
65 شهرسازي 2 دفتر 52
66 شهرسازي 2 دفتر 58
67 شهرسازي 2 دفتر 64
68 شهرسازي 2 دفتر 82
69 شهرسازي 3 دفتر 129
70 شهرسازي 3 دفتر 148
71 شهرسازي 3 دفتر 163
72 شهرسازي 3 دفتر 174
73 شهرسازي 3 دفتر 181
74 شهرسازي 3 دفتر 200
75 شهرسازي 3 دفتر 27
76 شهرسازي 3 دفتر 52
77 شهرسازي 3 دفتر 59
78 شهرسازي 3 دفتر 64
79 شهرسازي 3 دفتر 82
80 شهرسازي ارشد دفتر 128