رديف رشته پایه طراحی نام دفتر اطلاعات بيشتر
81 شهرسازي 3 دفتر 27
82 شهرسازي 3 دفتر 52
83 شهرسازي 3 دفتر 59
84 شهرسازي 3 دفتر 64
85 شهرسازي 3 دفتر 69
86 شهرسازي 3 دفتر 82
87 شهرسازي ارشد دفتر 128
88 شهرسازي ارشد دفتر 148
89 شهرسازي ارشد دفتر 193
90 عمران 1 دفتر 128
91 عمران 1 دفتر 148
92 عمران 1 دفتر 163
93 عمران 1 دفتر 165
94 عمران 1 دفتر 17
95 عمران 1 دفتر 174
96 عمران 1 دفتر 181
97 عمران 1 دفتر 190
98 عمران 1 دفتر 193
99 عمران 1 دفتر 196
100 عمران 1 دفتر 200