رديف رشته پایه طراحی نام دفتر اطلاعات بيشتر
81 شهرسازي ارشد دفتر 148
82 شهرسازي ارشد دفتر 193
83 عمران 1 دفتر 108
84 عمران 1 دفتر 128
85 عمران 1 دفتر 148
86 عمران 1 دفتر 163
87 عمران 1 دفتر 165
88 عمران 1 دفتر 17
89 عمران 1 دفتر 174
90 عمران 1 دفتر 18
91 عمران 1 دفتر 181
92 عمران 1 دفتر 190
93 عمران 1 دفتر 193
94 عمران 1 دفتر 196
95 عمران 1 دفتر 200
96 عمران 1 دفتر 204
97 عمران 1 دفتر 209
98 عمران 1 دفتر 211
99 عمران 1 دفتر 215
100 عمران 1 دفتر 27