رديف رشته پایه طراحی نام دفتر اطلاعات بيشتر
101 عمران 1 دفتر 204
102 عمران 1 دفتر 209
103 عمران 1 دفتر 211
104 عمران 1 دفتر 215
105 عمران 1 دفتر 27
106 عمران 1 دفتر 33
107 عمران 1 دفتر 37
108 عمران 1 دفتر 4
109 عمران 1 دفتر 52
110 عمران 1 دفتر 64
111 عمران 2 دفتر 128
112 عمران 2 دفتر 148
113 عمران 2 دفتر 163
114 عمران 2 دفتر 164
115 عمران 2 دفتر 171
116 عمران 2 دفتر 177
117 عمران 2 دفتر 180
118 عمران 2 دفتر 181
119 عمران 2 دفتر 193
120 عمران 2 دفتر 195