رديف رشته پایه طراحی نام دفتر اطلاعات بيشتر
101 عمران 1 دفتر 33
102 عمران 1 دفتر 37
103 عمران 1 دفتر 4
104 عمران 1 دفتر 52
105 عمران 1 دفتر 64
106 عمران 2 دفتر 128
107 عمران 2 دفتر 148
108 عمران 2 دفتر 163
109 عمران 2 دفتر 164
110 عمران 2 دفتر 171
111 عمران 2 دفتر 180
112 عمران 2 دفتر 181
113 عمران 2 دفتر 193
114 عمران 2 دفتر 195
115 عمران 2 دفتر 197
116 عمران 2 دفتر 211
117 عمران 2 دفتر 37
118 عمران 2 دفتر 52
119 عمران 2 دفتر 58
120 عمران 2 دفتر 59