رديف رشته پایه طراحی نام دفتر اطلاعات بيشتر
121 عمران 2 دفتر 64
122 عمران 2 دفتر 84
123 عمران 3 دفتر 134
124 عمران 3 دفتر 148
125 عمران 3 دفتر 163
126 عمران 3 دفتر 171
127 عمران 3 دفتر 172
128 عمران 3 دفتر 193
129 عمران 3 دفتر 195
130 عمران 3 دفتر 27
131 عمران 3 دفتر 52
132 عمران 3 دفتر 59
133 عمران 3 دفتر 64
134 عمران 3 دفتر 84
135 عمران ارشد 85
136 عمران ارشد دفتر 10
137 عمران ارشد دفتر 113
138 عمران ارشد دفتر 122
139 عمران ارشد دفتر 128
140 عمران ارشد دفتر 130