رديف رشته پایه طراحی نام دفتر اطلاعات بيشتر
141 عمران ارشد دفتر 148
142 عمران ارشد دفتر 193
143 عمران ارشد دفتر 53
144 عمران ارشد دفتر 60
145 عمران ارشد دفتر 75
146 عمران ارشد دفتر 80
147 عمران ارشد دفتر 84
148 عمران ارشد دفتر 98
149 معماري 1 دفتر 115
150 معماري 1 دفتر 116
151 معماري 1 دفتر 128
152 معماري 1 دفتر 135
153 معماري 1 دفتر 148
154 معماري 1 دفتر 163
155 معماري 1 دفتر 17
156 معماري 1 دفتر 174
157 معماري 1 دفتر 181
158 معماري 1 دفتر 190
159 معماري 1 دفتر 193
160 معماري 1 دفتر 204