رديف رشته پایه طراحی نام دفتر اطلاعات بيشتر
141 عمران 3 دفتر 27
142 عمران 3 دفتر 52
143 عمران 3 دفتر 59
144 عمران 3 دفتر 64
145 عمران 3 دفتر 73
146 عمران 3 دفتر 84
147 عمران ارشد دفتر 113
148 عمران ارشد دفتر 122
149 عمران ارشد دفتر 128
150 عمران ارشد دفتر 130
151 عمران ارشد دفتر 133
152 عمران ارشد دفتر 148
153 عمران ارشد دفتر 193
154 عمران ارشد دفتر 32
155 عمران ارشد دفتر 53
156 عمران ارشد دفتر 60
157 عمران ارشد دفتر 80
158 عمران ارشد دفتر 84
159 عمران ارشد دفتر 85
160 عمران ارشد دفتر 98