رديف نام نام خانوادگی پايه اجرا شماره همراه اطلاعات بيشتر
101 مهدي خزائي زاده 2 09131521413
102 حسين خشنو 2 09138551085
103 مسعود خليفه زاده 3 09138568076
104 فاطمه سادات خواجه امينيان 2 09177694403
105 وهاب خياط سركار 2 09131546415
106 اميد دائي تفتي 3 09133585802
107 جليل دوست حسيني 1 09135153034
108 حميد دهقان بنادكي 2 09133546456
109 مهدي دهقان بنادكي 3 09130659347
110 عباس دهقان بهابادي 2 09132504577
111 علي اكبر دهقان پورحسين آبادي 1 09133589893
112 سيدفاضل دهقان دهنوي 3 09132580937
113 محمدحسين دهقان محمودآباد 3 09133536167
114 سيدمحسن دهقان منشادي 3 09103091736
115 سيدمهدي دهقان منشادي 3 09132541557
116 محمدجواد دهقان منشادي 1 09131545833
117 مهدي دهقان منشادي 3 09133568252
118 عباس دهقان منگابادي 1 09132581021
119 محمدرضا دهقان منگابادي 2 09131565988
120 محمدكاظم دهقاني 2 09132597318