رديف نام نام خانوادگی رشته پايه طراحی پايه نظارت پايه اجرا اطلاعات بيشتر
1 اناهيتا آب حيات معماري _ _ _
2 ايمان آب حيات عمران _ 2 3
3 بهرام آباديان برق 3 3 3
4 سيدسعيد آباديان زاد برق _ _ _
5 سيده سميه آباديان زاده معماري _ _ _
6 سيدياسر آباديان زاده عمران _ _ _
7 فرساد آبدار برق _ _ _
8 حسين آبروشن عمران 1 1 1
9 علي محمد آبكار عمران 1 2 2
10 منصور آبيار برق 2 2 2
11 ايمان آبياري عمران _ _ _
12 محمدهادي آبياري برق 2 2 2
13 هوشنگ آبياري برق 3 3 3
14 رستم آتش بند عمران _ _ _
15 فريدون آتش بند نقشه برداري 2 2 2
16 مازيار آتش بند عمران _ 3 3
17 مهديه آتشكوه معماري _ _ _
18 سيدمحمدمهدي آتشي معماري _ _ _
19 حميد رضا آجركار معماري 2 2 3
20 حميد رضا آخوندا مكانيك _ _ _