رديف نام نام خانوادگی رشته پايه طراحی پايه نظارت پايه اجرا عضویت در دفتر اطلاعات بيشتر
21 محمد آخوندزاده طزرجاني مكانيك _ _ _ _
22 محمد آخوندزاده طزرجاني عمران _ _ _ _
23 سعيد آخوندزرديني معماري _ 3 _ _
24 مصطفي آخوندزرديني شهرسازي _ _ _ _
25 سميراء آخوندمهريزي عمران _ 2 2 _
26 حميدرضا آخوندي مكانيك _ _ _ _
27 شاهرخ آخوندي نقشه برداري _ _ _ _
28 محمدجواد آخوندي برق 2 2 _ دفتر 73
29 محمدعلي آخوندي مكانيك _ _ _ _
30 محمدمهدي آخوندي مكانيك 1 ارشد 1 ارشد _ _
31 مهدي آخوندي معماري 3 2 _ _
32 مهدي آخوندي معماري _ _ _ _
33 محمدمهدي آخوندي ابراهيم آباد معماري _ _ _ _
34 محمدمهدي آخوندي ابراهيم آباد مكانيك _ _ _ _
35 حسين آخوندي دهج مكانيك _ 3 3 _
36 مرتضي آخوندي رفسنجاني عمران _ _ _ _
37 مهدي آخوندي مقدم عمران _ _ _ _
38 مهديه آخوندي مقدم معماري _ 3 3 _
39 امير آخوندي هريسكي مكانيك _ _ _ _
40 محمدعلي آدرسي عمران 1 ارشد 1 ارشد 1 ارشد دفتر 170