رديف نام نام خانوادگی رشته پايه طراحی پايه نظارت پايه اجرا عضویت در دفتر اطلاعات بيشتر
21 محمد آخوندزاده طزرجاني مكانيك _ _ _ _
22 محمد آخوندزاده طزرجاني عمران _ _ _ _
23 سعيد آخوندزرديني معماري _ 3 _ _
24 سميراء آخوندمهريزي عمران _ 2 2 _
25 حميدرضا آخوندي مكانيك _ _ _ _
26 شاهرخ آخوندي نقشه برداري _ _ _ _
27 محمدجواد آخوندي برق 2 2 _ دفتر 73
28 محمدعلي آخوندي مكانيك _ _ _ _
29 محمدمهدي آخوندي مكانيك 1 ارشد 1 ارشد _ _
30 مهدي آخوندي معماري _ _ _ _
31 مهدي آخوندي معماري 3 2 _ _
32 محمدمهدي آخوندي ابراهيم آباد مكانيك _ _ _ _
33 محمدمهدي آخوندي ابراهيم آباد معماري _ _ _ _
34 حسين آخوندي دهج مكانيك _ 3 3 _
35 مرتضي آخوندي رفسنجاني عمران _ _ _ _
36 مهدي آخوندي مقدم عمران _ _ _ _
37 مهديه آخوندي مقدم معماري _ 3 3 _
38 امير آخوندي هريسكي مكانيك _ _ _ _
39 محمدعلي آدرسي عمران 1 ارشد 1 ارشد 1 ارشد دفتر 170
40 مسعود آدرسي معماري _ _ _ _