رديف نام نام خانوادگی رشته پايه طراحی پايه نظارت پايه اجرا عضویت در دفتر اطلاعات بيشتر
7001 محمد مهدي يزدان شناس برق _ _ _ _
7002 محمدرضا يزدان نيا برق _ _ _ _
7003 هاجرالسادات يزدانفر معماري _ _ _ _
7004 جواد يزداني معماري 1 1 2 دفتر 135
7005 حسن يزداني عمران _ 2 3 _
7006 سيد رسول يزداني برق _ _ _ _
7007 سيد محمد يزداني برق _ _ _ _
7008 صديقه يزداني معماري 3 _ _ _
7009 فرهاد يزداني مكانيك 3 3 _ سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد
7010 مجتبي يزداني نقشه برداري 3 3 _ سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد
7011 هوشنگ يزداني اله ابادي برق _ _ _ _
7012 فرزاد يزداني بيوكي نقشه برداري _ _ _ _
7013 هدا يزداني زاده عمران _ 3 _ _
7014 محمدحسين يزدي عمران _ 3 _ _
7015 محمدحسين يزدي عمران _ 1 ارشد 2 _
7016 محسن يزدي آقامحمودي برق _ _ _ _
7017 سيدمحمدعلي يزدي المدرسي ي س عمران 1 ارشد 1 ارشد 1 ارشد _
7018 مهدي يزديان عمران 1 ارشد 1 ارشد 1 ارشد دفتر 20
7019 مهديه يزديان دهكردي معماري 2 2 _ دفتر 233
7020 هومن يزشني عمران _ 3 _ _