رديف نام نام خانوادگی رشته پايه طراحی پايه نظارت پايه اجرا عضویت در دفتر اطلاعات بيشتر
7021 بنيامين يغمائي عمران _ 3 3 _
7022 روزبه يغمايي مكانيك 2 2 _ _
7023 علي يقيني عمران 3 3 3 _
7024 بهروز يكتافر عمران _ 1 ارشد 1 ارشد _
7025 بهروز يكتاهي عمران 3 2 2 _
7026 ليلا يگانه فرد برق _ _ _ _
7027 صادق يوسف زاده عمران _ _ _ _
7028 آرمين يوسفي عمران _ 3 _ _
7029 حسين يوسفي عمران _ _ _ _
7030 حسين يوسفي عمران _ _ _ _
7031 محمدجواد يوسفي برق _ _ _ _
7032 مسعود يوسفي برق _ _ _ _
7033 مهدي يوسفي برق _ _ _ _