رديف نام نام خانوادگی رشته پايه طراحی پايه نظارت پايه اجرا عضویت در دفتر اطلاعات بيشتر
61 علي آزاد مكانيك _ _ _ _
62 محمدرضا آزادالحسيني عمران _ _ _ _
63 حسين آزادشده حسيني مهريزي مكانيك 3 3 _ دفتر 10
64 رابعه آزادمنش عمران _ 3 3 _
65 علي آزادنژاد عمران _ 2 _ _
66 آرمان آزادنيا عمران _ _ 3 _
67 سيده مليكا آزادي معماري 2 2 2 دفتر 6
68 فاطمه السادات آزادي معماري _ _ _ _
69 مسعود آزادي يزدي عمران 1 ارشد 1 ارشد 1 ارشد دفتر 142
70 مرضيه آسال معماري 2 _ _ دفتر 204
71 سيداميرحسين آسايش معماري _ _ _ _
72 سيدمحمد آسايش معماري _ _ _ _
73 مهديه آسايش معماري _ 3 _ _
74 مهسا آسايش معماري 1 ارشد 1 ارشد 1 ارشد دفتر 80
75 نجمه آسايش معماري _ 3 _ _
76 كاظم آسايش زارچي عمران _ 2 2 _
77 سيداحسان آستانه داري عمران _ 3 3 _
78 سيدعلي آستانه داري عمران _ 2 2 _
79 سعيدرضا آسيابان پوركوشكنو عمران _ 3 _ _
80 مهديه آقا باقري طزرجاني برق _ _ _ _