رديف نام نام خانوادگی رشته پايه طراحی پايه نظارت پايه اجرا عضویت در دفتر اطلاعات بيشتر
121 كيميا آيت اللهي معماري 3 _ _ سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد
122 محمد آيت اللهي برق _ _ _ _
123 محمد آيت اللهي مكانيك 1 ارشد 1 ارشد 1 ارشد دفتر 25
124 مرتضي آيت اللهي برق _ _ _ _
125 مجيد آيت اللهي تفتي عمران 1 ارشد 1 ارشد 2 دفتر 18
126 مهدي آيت اللهي تفتي عمران 1 ارشد 1 ارشد _ دفتر 141
127 نويد آيت اللهي تفتي عمران _ 2 3 _
128 آرميتا آيتي زاده تفتي معماري _ _ _ _
129 سيدحميد اباديان زاده عمران _ _ _ _
130 رضا اباذري عمران _ 2 2 _
131 سعيده اباذري معماري _ _ _ _
132 عطيه اباذري عمران _ _ _ _
133 عليرضا ابدي برق _ 3 _ _
134 سميرا ابراهيم پور ملكي معماري _ _ _ _
135 حميدرضا ابراهيم پورميبدي معماري _ _ _ _
136 محسن ابراهيم زاده نقشه برداري 2 2 2 سازياران بافت شهر يزد
137 وحيد ابراهيم زاده بافقي برق _ _ _ _
138 حميدرضا ابراهيم نيا مكانيك 3 3 3 _
139 الهام ابراهيمي معماري _ 3 _ _
140 جعفر ابراهيمي عمران _ _ _ _