رديف نام نام خانوادگی رشته پايه طراحی پايه نظارت پايه اجرا عضویت در دفتر اطلاعات بيشتر
121 محمد آيت اللهي برق _ _ _ _
122 مرتضي آيت اللهي برق _ _ _ _
123 مجيد آيت اللهي تفتي عمران 1 ارشد 1 ارشد 2 دفتر 18
124 مهدي آيت اللهي تفتي عمران 1 ارشد 1 ارشد _ دفتر 141
125 نويد آيت اللهي تفتي عمران _ 2 3 _
126 آرميتا آيتي زاده تفتي معماري _ _ _ _
127 سيدحميد اباديان زاده عمران _ _ _ _
128 رضا اباذري عمران _ 2 2 _
129 سعيده اباذري معماري _ _ _ _
130 عطيه اباذري عمران _ _ _ _
131 عليرضا ابدي برق _ 3 _ _
132 سميرا ابراهيم پور ملكي معماري _ _ _ _
133 حميدرضا ابراهيم پورميبدي معماري _ _ _ _
134 محسن ابراهيم زاده نقشه برداري 2 2 2 سازياران بافت شهر يزد
135 وحيد ابراهيم زاده بافقي برق _ _ _ _
136 حميدرضا ابراهيم نيا مكانيك 3 3 3 _
137 الهام ابراهيمي معماري _ _ _ _
138 جعفر ابراهيمي عمران _ _ _ _
139 سعيد ابراهيمي عمران 1 ارشد 1 ارشد 1 ارشد _
140 علي ابراهيمي عمران _ _ _ _