رديف نام نام خانوادگی رشته پايه طراحی پايه نظارت پايه اجرا عضویت در دفتر اطلاعات بيشتر
141 فرزانه ابراهيمي عمران _ 3 _ _
142 مطهره ابراهيمي معماري _ _ _ _
143 مهدي ابراهيمي برق _ _ _ _
144 عباس ابراهيمي اشكذري عمران _ _ _ _
145 فاطمه ابراهيمي پور عمران _ _ _ _
146 علي ابراهيمي خوسفي معماري _ _ _ _
147 هانيه ابراهيمي دهج عمران _ _ _ _
148 مهديه ابراهيمي دهشيري عمران _ 1 ارشد 3 _
149 رضا ابراهيمي زارچ عمران _ 2 2 _
150 حميدرضا ابراهيمي شمس اباد عمران _ _ _ _
151 اميرحسين ابراهيمي صدرآبادي عمران _ _ _ _
152 حميدرضا ابراهيمي صدرآبادي عمران _ 3 3 _
153 محمد ابراهيمي صدرآبادي عمران _ 3 _ _
154 مهدي ابراهيمي صدرآبادي مكانيك _ _ _ _
155 محمدحسين ابراهيمي غلامي عمران _ 2 _ _
156 مسعود ابراهيمي غلامي عمران _ 2 _ _
157 علي ابراهيمي فر معماري _ _ _ _
158 حسين ابراهيمي كاظم آباد برق _ _ _ _
159 عباسعلي ابراهيمي كاظم آباد برق _ _ _ _
160 رضا ابراهيمي مباركه برق _ _ _ _