رديف نام شركت نام و نام خانوادگی مدير عامل پايه شركت تاريخ اعتبار تعداد كار باقی مانده متراژ باقی مانده اطلاعات بيشتر
241 نيارش گستر كوير محمدحسين ميرزايي فيجاني 3 1400/04/31 6 20000
242 واعظي مجتبي مجتبي واعظي 2 1405/10/18 1 2500
243 وزين سازان ايساتيس سيد محمدرضا حيدري 3 1405/11/28 3 6000
244 ونداد زيست گستر ايساتيس جميل عميد 2 1403/05/31 0 15074
245 همراز كوير جعفر فلاح 1 1404/10/13 3 21984
246 همياري شهرداريهاي استان يزد محمدرضا عظيمي زاده 2 1404/08/15 1 10356
247 ياوري محمدباقر محمد باقر ياوري 3 1402/10/06 0 0
248 يكتا سازان امين كوير يزد مرضيه كديور 3 1397/11/07 4 4146
249 يكتا كيا سازه يزد حسن محفوظي 2 1403/12/17 1 18627