رديف نام شركت نام و نام خانوادگی مدير عامل پايه شركت تاريخ اعتبار تعداد كار باقی مانده متراژ باقی مانده اطلاعات بيشتر
41 امين بهين ساخت كوير يزد امير كريمي بيوكي 2 1405/09/05 2 24825
42 امين ساز نگين يزد سيدجواد سلامتيان 3 1398/08/10 0 2364
43 انبوه گستر نصر محمد هادي صالحي نژاد 1 1400/12/30 5 59514
44 انديشه كوير يزد سيدحسين قرشي 3 1398/10/21 6 30000
45 اوج سازان پايدار پارس محسن كمالي زاده 3 1404/07/20 4 4395
46 ايده نماي نگين محسن رحمت پور 1 1402/02/31 3 45138
47 ايمن آبادگران فراز يزد احسان شاهان 3 1404/04/14 5 8612
48 ايمن سازه گستر كوير محمدرضا طهره 2 1403/05/30 5 29446
49 باقرزاده مهدي مهدي باقرزاده 2 1405/06/14 1 2500
50 باقري زارچ زهره زهره باقري زارچ 3 1405/01/27 1 1500
51 بتن ساز ممتاز حميد گرجي ممتاز 2 1405/09/19 5 15056
52 برج افراز كوير محمد جواد دهقان منشادي 1 1404/08/04 4 54026
53 برج بادگير كهن (موقت) حميد زارعي محمودآبادي 1 1401/09/23 6 12253
54 برج زمرد مستحكم يزد محمدرضا سلطاني 2 1400/04/31 2 23641
55 برج سازان نگين ايساتيس علي اكبر امراللهي 3 1403/08/25 3 7234
56 برج سازه سپيد يزد شهره شكرانه 2 1403/05/17 3 23333
57 برج غدير يزد مهدي مدعي 3 1396/09/22 4 7851
58 برسام پويش زمينه و ساخت سيدداود عبقري 2 1405/10/30 6 30000
59 بستان عمارت پرديس مجتبي باغ بهشتي 3 1403/10/01 2 4379
60 بناي ماندگار هورشيد محدثه زابلي 0 0 0