رديف نام شركت نام و نام خانوادگی مدير عامل پايه شركت تاريخ اعتبار تعداد كار باقی مانده متراژ باقی مانده اطلاعات بيشتر
81 توكلي محمدرضا محمدرضا توكلي 3 1405/02/27 1 1500
82 جوكار حميدرضا حميدرضا جوكار 2 1402/05/11 0 1411
83 جهانباني محمدجواد محمدجواد جهانباني 3 1402/04/27 1 1500
84 چاكري يزدي احمد احمد چاكري يزدي 1 1404/08/30 1 3500
85 حاجي ميرزاده سيدحامد سيدحامد حاجي ميرزاده 3 1405/07/06 1 1500
86 حباب ربابه ربابه حباب 3 1404/09/22 0 678
87 حسيني پورهدش سيدعلي محمد سيدعلي محمد حسيني پورهدش 3 1404/08/03 0 669
88 حسيني گرمسيري سيد عليرضا سيد عليرضا حسيني گرمسيري 3 1403/03/29 1 1500
89 خاتم شرق ايساتيس سيدعلي طباطبائي خاتم 3 1398/03/10 3 4712
90 خانه سازان همراد يزد وحيد دهقاني اشكذري 1 1402/06/09 2 4042
91 خدمات مهندسي سيما سازه يزد حسن قوچاني 2 1404/08/15 0 7512
92 خليفه زاده مسعود مسعود خليفه زاده 2 1403/07/10 1 2500
93 دايان بنا پويا انديشه حميدرضا فرات يزدي 2 1405/03/25 6 30000
94 دايان سازان شاهنگ اميرحسين گل كار 3 1405/01/07 6 10000
95 دژپناه ايساتيس حامد قنبري 3 1401/02/28 1 4318
96 دهستاني حميد حميد دهستاني 2 1402/04/27 0 1408
97 دهقان منشادي مجيد مجيد دهقان منشادي 2 1404/08/02 1 2500
98 دهقاني تفتي مسعود مسعود دهقاني تفتي 2 1404/05/26 3 2000
99 رادمنش سجاد سجاد رادمنش 3 1402/04/13 1 1500
100 راسا بنا ژيار محسن سرهاني چاورچي 2 1405/08/22 6 30000