رديف نام شركت نام و نام خانوادگی مدير عامل پايه شركت تاريخ اعتبار تعداد كار باقی مانده متراژ باقی مانده اطلاعات بيشتر
101 راسخ سازان امين كوير مجيد امراللهي 2 1400/07/30 1 18893
102 راه و ساختمان احياء يزد محمود توحيدي فر 1 1392/03/09 4 0
103 راه و ساختمان ساباط ساز يزد محمدعلي راسخي نژاد 3 1405/08/17 6 10000
104 راه و سازه اطلس يزد روح الله فلاح نژاد 1 1402/12/25 1 13982
105 رايان استحكام كوير محمدحسين يزدي 2 1403/03/10 2 21233
106 رؤف-محمد محمد رؤف 1 1405/07/17 1 3500
107 رج بند كوير يزد اميرعباس علمداريزدي 2 1405/07/26 6 30000
108 رحيميان اميرحسين اميرحسين رحيميان 2 1402/09/15 1 2500
109 رضايي ابرندآبادي محمد جواد محمد جواد رضايي ابرندآبادي 1 1403/07/10 1 3500
110 رهساز نماي يزد سيد ابوالفضل هاشمي 1 1402/04/15 4 32716
111 رهسراي طرح و تدبير يزد عبدالرضا عسكري باغمياني 3 1400/04/31 3 6000
112 زارع زاده - محسن محسن زارع زاده 3 1402/01/30 1 1500
113 ژيوار سازه گنبد گيتي محمد مهدي ابوترابي 2 1403/02/31 3 25759
114 ساباط عمران نگين كوير ولي دهقاني محمدآبادي 2 1405/03/23 3 15191
115 ساباط كوير يزد محمد قاسمي 2 1402/12/23 2 12780
116 ساختماني آبادگران نو انديش يزد سيد محسن مرتضوي مهريزي 2 1401/12/04 1 14401
117 ساختماني اسرار كوير زرين يزد بابك دهقاني فيروزآبادي 2 1405/03/23 5 28320
118 ساختماني افزون سازه يزد محمد رضا مهرپويا 2 1402/12/23 2 20744
119 ساختماني انبوه سازان فرزام يزد محمد مهدي دهقان دهنوي 1 1405/08/29 0 8500
120 ساختماني ساران سازان رسا سيد حسين سجاد 2 1405/08/28 6 30000